แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC

คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างสมบูรณาการและง่ายยิ่งขึ่น

โดยแนวคิดถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศมาทำการออกแบบและปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทการทำงาน และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน บริบทเชิงพื้นที่ของนักเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนไทย ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนโดยได้ผ่านกระบวนการวิจัยและการทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือตลอดระยะเวลา 3 ปี กระทั่งได้ข้อยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักเรียน ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูผู้ใช้ว่า เป็นแนวคิดที่สามารถปรับประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างไม่ติดขัด
ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC มี 5 องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

  • 1. นโยบายส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกโอกาส (Active Policy)
  • 2. บุคลากรที่มีความกระฉับกระเฉงตื่นรู้ (Active People)
  • 3. แผนกิจกรรมฉลาดเล่น (Active Program)
  • 4. พื้นที่ส่งเสริมการเล่น (Active Place)
  • 5. ห้องเรียนฉลาดรู้ (Active Classroom)

อ่านเพิ่มเติม..

หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม Active School ในสถานศึกษา


แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC เป็นเครื่องมือเชิงนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศมาทำการออกแบบและปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทการทำงาน และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน บริบทเชิงพื้นที่ของนักเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนไทย โดยผ่านกระบวนการวิจัยและการทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือตลอดระยะเวลา 3 ปี กระทั่งได้ข้อยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักเรียน ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูผู้ใช้ว่า เป็นแนวคิดที่สามารถปรับประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างไม่ติดขัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Partner