แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม Active School ในสถานศึกษา

คำอธิบายหลักสูตร

แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC เป็นเครื่องมือเชิงนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศมาทำการออกแบบและปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทการทำงาน และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน บริบทเชิงพื้นที่ของนักเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนไทย โดยผ่านกระบวนการวิจัยและการทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือตลอดระยะเวลา 3 ปี กระทั่งได้ข้อยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักเรียน ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูผู้ใช้ว่า เป็นแนวคิดที่สามารถปรับประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างไม่ติดขัด

เนื้อหาหลักสูตร
  • บทที่ 1 สถานการณ์และความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็ก

  • บทที่ 2 การกำหนดนโยบายส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกโอกาส (Active Policy)

  • บทที่ 3 การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่กระฉับกระเฉงและตื่นรู้ (Active People)

  • บทที่ 4 การร่วมออกแบบแผนกิจกรรมฉลาดเล่น (Active Program)

  • บทที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมการเล่น (Active Place)

  • บทที่ 6 การส่งเสริมห้องเรียนฉลาดรู้ (Active Classroom)

 

วิทยากรหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

นายปัญญา ชูเลิศ

กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการ

ช่วงเวลาเรียน
  • 1 ปี
เกณฑ์การจบหลักสูตร
  • ผู้เข้าอบรมต้องผ่านกิจกรรมของหลักสูตรตามที่กำหนด 100% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร