แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

ระบบช่วยเหลือ

ติดต่อ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-441-0201 ต่อ 307 หรือ 317  วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น.

หรือผ่าน อีเมล: apichat.neu@gmail.com หรือ p.nanthawan1412@gmail.com